Ten sklep wykorzystuje technologię "Ciasteczek", która rozszerza możliwości działania sklepu

close
 

Kategorie produktów

eRaty Santander Consumer Bank

Zobacz jak kupić na raty Przelewy24

Darmowa dostawa na materace od Solano.com.pl

REGULAMIN

 1. Wstęp

 1. Właścicielem sklepu www.solanomeble.pl jest firma "Ergoline” Katarzyna Kosińska z siedzibą w Baranowie przy ul. Wrocławskiej 31, numer regon 362520851, numer NIP 619-195-02-75. 


  Rachunek bankowy nr 12 1950 0001 2006 2132 6542 0001, prowadzony przez Idea Bank S.A.  

 2. Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny internetowej www.solanomeble.pl, zwanej dalej Sklepem. Możliwa jest również sprzedaż za pośrednictwem portali aukcyjnych, np. www.allegro.pl.

 3. Niniejszym regulamin stosuje się odpowiednio do umów zawieranych za pośrednictwem aukcyjnych portali internetowych, typu allegro.pl. za pośrednictwem portali aukcyjnych, np. www.allegro.pl. Niniejszy regulamin w odniesieniu do tych portali zastosowanie ma w zakresie, w jakim nie narusza on postanowień regulaminu tych portali. Stosowanie określenia, w dalszej części regulaminu, Sklep ma zastosowanie tak do domeny internetowej Sklepu jak także do właściwych aukcyjnych portali internetowych.

 4. Produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Większość produktów o ile nie wszystkie są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski. W zakresie uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie należy skontaktować się w formie elektronicznej ze Sklepem. W wypadku produktu nie będącego fabrycznie nowym stosowna informacja umieszczona zostanie w opisie produktu.

 5. Do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT – wystawiana na żądanie Kupującego), doręczany Kupującemu po otrzymaniu przez niego towaru.

 6. Określenia Sprzedający i Sklep w regulaminie mogą być używane zamiennie.

 

 1. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedającego, tj. "Ergoline” Katarzyna Kosińska z siedzibą w Kępno, os. 700-lecia 10. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający.

 2. Złożenie zamówienia lub rejestracja w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim dane te zostało podane.

 3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

 1. realizacji umowy

 2. w innych celach, w tym marketingowych i promocyjnych, jeżeli klient wyrazi na to zgodę.

 1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom.

 2. Wszelkie czynności na danych osobowych są wykonywane zgodnie z przepisami dotyczącymi Ochrony Danych Osobowych. Dane te chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Kupujących zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa wystarczy wysłać do Sprzedającego wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej albo wysłać do Sprzedającego list na wskazany na wstępie regulaminu adres jego siedziby.

 4. W przypadku, gdy celem rejestracji jest dokonanie zakupu, dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji złożonego zamówienia.


 5. W wypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego również w celu informowania Kupującego o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie (newsletter).

 

 1. Ceny i płatności

 1. Zamieszczone na stronach Sklepu produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 2. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

 3. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie są wyrażone w złotych polskich (PLN).

 4. Wszystkie ceny, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej, są cenami brutto.

 5. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi towaru lub regionu przesyłki. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronie Sklepu bądź bezpośrednio u Sprzedającego.

 6. Poniżej przedstawiono przykładowe ceny dostawy transportem własnym, które jednak mogą ulec zmianie w zależności od parametrów zamówienia:

 

 

Ceny te nie są wiążące dla Sklepu i mają wyłącznie charakter przykładowy. Ustalenie wiążącej i szczegółowej ceny dostawy następuje zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego regulaminu.

 1. Brak wskazania ceny wysyłki (dostarczenia) oznacza, że dla danego produktu, bądź grupy produktów ustalana jest ona indywidualnie zgodnie z ust. 3.

 2. Cena dostawy wiążąca jest wyłącznie w wypadku gdy jednoznacznie wskazana została przy produkcie, bądź potwierdzona przez Sklep (np. w potwierdzeniu zamówienia).

 3. Koszty dostawy nie obejmują nigdy wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.

 4. W przypadku zamówień kilku przedmiotów koszty wysyłki lub dostawy są uzgadniane indywidualnie.

 5. Sklep zastrzega przy tym, że w wypadku transakcji, w których określono, iż przesyłka jest „bezpłatna“ bądź wynosi zero złotych, koszty tej przesyłki obciążają Sklep, a co za tym idzie w opisanych wypadkach kwota ta nie podlega ewentualnemu zwrotowi na rzecz Konsumenta.

 6. Jeżeli Zamawiający dokonuje płatności / przelewu z konta osoby innej niż zamawiający, zobowiązany jest w tytule przelewu podać: imię i nazwisko zmawiającego, datę zamówienia a w przypadku otrzymania również numer zamówienia oraz poinformować Sklep o tym e-mailowo. Nie wskazanie wymaganych danych upoważnia Sklep do nie zrealizowania zamówienia. W wypadku takim Sklep, wedle własnego uznania, po wyjaśnieniu szczegółów dokonanej wpłaty zrealizuje zamówienie bądź zwróci Zamawiającemu, jednak wyłączne na jego żądanie i w wypadku gdy nie rozpoczęto jeszcze realizacji zamówienia, uregulowaną zaliczkę, jednakże bez należności odsetkowych.

 

 1. Składanie zamówień

 1. Zamówienia w sklepie internetowym www.solanomeble.pl można składać́ 24 godziny na dobę̨ przez 7 dni w tygodniu. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się składanie zamówień w formie e-mail, dla których odpowiednio stosuje się zapisy niniejszego regulaminu, z wyłączeniem zapisów niemożliwych do zrealizowania. Zamówienia składane w soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy są rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

 3. Wszelkie informacje określone w ust. 3 stanowią własność Sklepu (Sprzedającego) bądź odpowiednio innych podmiotów, i zabrania się ich powielania a także wykorzystywania w celach innych niż zawarcie umowy ze Sprzedającym.

 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia oraz zarejestrowanie się w Sklepie. Możliwe jest również złożenie zamówienia poprzez dokonanie "Szybkiego zakupu" bez konieczności rejestracji konta.

Niezależnie od wybranej formy zamówienia, celem jego złożenia i dalszej realizacji niezbędne jest przez zamawiającego: zaakceptowanie Regulaminu, wskazanie danych osobowych, określenie formy płatności oraz sposobu dostawy towaru i przesłanie tych informacji do Sklepu – zgodnie z wybraną formą zamówienia.

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.solanomeble.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka

 2. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

- przedmiotu zamówienia,

- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług,

- kosztów dostawy (o ile dostawa nie jest ustalana indywidualnie)

- wybranej metody płatności,

- wybranego sposobu dostawy.

 1. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sklep. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu stosownej informacji o nadaniu odpowiedniego statusu.

 2. Przyjęcie zamówienia jest poprzedzone procesem składającym się z dwóch kroków:

złożenie zamówienia - ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta automatycznie generowanej przez Sklep wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia (status zamówienia: "Złożone")

zamówienie przyjęte - po otrzymaniu odpowiedzi ze Sklepu, w której znajdują się informacje o koszcie zakupu i sposobie dostawy (status zamówienia: "Przyjęte")

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a nabywcą.

 1. Złożone zamówienie stanowi o istotnych postanowieniach zawieranej umowy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 7 i 8.  W zależności od wybranej formy płatności może ona stanowić podstawę dla Kupującego do uiszczenia zaliczki bądź dokonania całkowitej zapłaty za zamówiony towar. Numer rachunku wykazany jest na stronie Sklepu w zakładce „o nas”.

 2. Na poczet realizacji zamówienia Klient zobowiązuje się do zapłaty zaliczki w wysokości, co najmniej 30% wartości zamówionego towaru, natomiast pozostała kwota, o ile nie ustalono inaczej, jest regulowana przy dostawie. Zapłata zaliczki następuje w terminie 3 dni od otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia. Decyzja sklepu (np. dla stałych klientów) możliwe jest odstąpienie od zaliczki.

 3. W wypadku zamówienia wymagających wcześniejszej płatności przez Zamawiającego rozpoczęcie faktycznej realizacji zamówienia niezależnie od przesłanego potwierdzenia rozpoczyna się nie wcześniej niż z dniem zaksięgowania wpłaty zaliczki na rachunku bankowym Sklepu.

 4. Rejestracja w sklepie jest równoznaczna z oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacją.

 5. Złożenie zamówienia w inny sposób niż po uprzedniej rejestracji, w szczególności w momencie potwierdzenia zamówienia, uważane jest jako wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem przez Kupującego i wyrażenie zgody na jego akceptację. Zastrzega się przy tym, że w wypadkach takich Sprzedający, bez podania przyczyny, ma prawo żądania złożenia dodatkowego oświadczenia o zapoznaniu się przez Kupującego z regulaminem i jego akceptacji.

 6. W zakresie zapisów regulaminu dotyczących zamówienia, złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją odpowiednich zapisów regulaminu.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia:

  • w razie niewypełnienia lub niepoprawnego wypełnienia formularza zamówienia,

  • jeżeli zamówienie wzbudza wątpliwości pod względem wiarygodności zawartych w nim danych,

  • jeżeli zaistniały inne obiektywne przyczyny, dla których realizacja zamówienia nie jest możliwa,

  • w zamówieniu nie zostały podane wszystkie wymagane regulaminem dane.

 8. Sklep zastrzega sobie nadto, że w terminie 5 dni roboczych może odstąpić od wykonania zamówienia bez podania przyczyny.

 9. Do czasu potwierdzenia rozpoczęcia realizacji zamówienia Zamawiający może odstąpić od umowy.

 10. W wypadkach opisanych w pkt. 15 -16 wszelka uregulowana należność na rzecz Sklepu podlega w całości zwrotowi. W razie odstąpienia od umowy po zaksięgowaniu zaliczki, uregulowana na rzecz Sklepu wpłata przepada. Zapis niniejszego punktu nie stoi w sprzeczności z odpowiednimi uprawnieniami przysługującymi konsumentami na mocy obowiązujących przepisów praw.

 11. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Cena ta wiąże zarówno Kupującego jak i Sprzedającego.

 12. Dane osobowe, które należy podać przy składaniu zamówienia, są następujące:

 1. imię

 2. nazwisko

 3. ulica

 4. nr budynku

 5. nr lokalu

 6. kod pocztowy

 7. miejscowość

 8. telefon dla kuriera

 9. telefon zamawiającego

 10. adres e-mail

 1. Podanie przez Kupujących wymienionych w ustępie poprzednim danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży

 

 1. Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówień jest uzależniony od aktualnych stanów magazynowych (np. wybrany kolor) i wynosi od 2 do 20 dni roboczych. W ofercie są wyroby, które ze względu na specyfikę cyklu produkcji mają wydłużony czas realizacji lub są wykonywane pod zamówienie-wtedy czas realizacji wynosi do 40 dni roboczych. Czas realizacji zamówień może ulec zmianie w zależności od rodzaju zamówienia (stopień trudności indywidualnego zamówienia)

 2. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany w ust. 1, Sklep skontaktuje się z Zamawiającym, aby poinformować o terminie realizacji zamówienia. W przypadku braku chęci dalszej realizacji zamówienia, Kupujący zobowiązany jest przesłać stosowną informację do Sklepu, co najmniej w formie e-mail.

 3. W przypadku pilnych zamówień prosimy o wcześniejsze zapytanie, co do terminu realizacji określonego zamówienia. 

 4. Sklep zastrzega sobie, że z uwagi na specyfikę produktu, jako wykonywanego na indywidualne zamówienie, rzeczywiste parametry produktu mogą nieznacznie odbiegać od podanych w Sklepie. Dopuszczalne odstępstwa określa się na +/- 5% i spowodowane są one specyfiką produktu. Nadto zaznacza się, że różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych.

 

V Dostawa i odbiór towaru

 1. Sklep dostarcza zamówione towary transportem własnym, przy użyciu operatora pocztowego bądź za pośrednictwem innego podmiotu trzeciego. Sposób transportu o ile nie umożliwiono opcji wyboru w Sklepie, pozostaje w wyłącznej decyzyjności Sklepu.

 2. Cena produktu nie obejmuje kosztów dostawy. Możliwe jest również, w zależności od konkretnego produktu, iż cena transportu pokrywana będzie przez Sklep.

 3. Dostarczenie paczki transportem własnym sklepu zapewnia należytą opiekę przesyłki, bez uszkodzeń.

 4. Wysyłki kurierskie, z zasady możliwe są, tylko przy małych zamówieniach, a ich cena ustalana jest indywidualnie (zależna od wymiarów i wagi zamawianych mebli).

 5. Nie jest możliwości, dostarczenie paczki na podaną przez Państwa godzinę (poza przypadkami indywidualnej dostawy).

 6. Dostawa transportem własnym sklepu odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 23.00. Godziny dostawy podawane przez obsługę sklepu są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Z uwagi na gabaryty i wagę paczek z meblami, prosimy o zorganizowanie i zapewnienie odbioru przesyłki.

 7. Na życzenie kupującego możliwa jest dostawa towaru poza terytorium RP, przy czym koszty transportu kalkulowane są indywidualnie przy jednoczesnym uzgodnieniu z Kupującym. Dostawa możliwa jest do wszystkich krajów UE. Wysyłka towaru poza terytorium RP odbywa się wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu zapłaty całości ceny.

 

 1. Gwarancja, Reklamacje i zwroty

 1. Większość spośród prezentowanych w Sklepie produktów jest objęta gwarancją producenta, która o ile nie wskazano inaczej wynosi 12 miesięcy. Możliwe jest również, że produkt objęty jest gwarancją Sklepu, co zostanie wprost wskazane przy produkcie. W wypadku, gdy dany produkt nie jest objęty gwarancją informacja znajduje się w opisie produktu.

Szczegółowa informacja dotycząca gwarancji znajduje się w opisie produktu. W wypadku braku takiej informacji w celu ustalenia szczegółów należy skontaktować się ze Sklepem. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.

 1. Sklep dokłada zawsze starań, aby w jak najkrótszym czasie wymienić lub naprawić reklamowane meble (elementy)

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

 3. Pojęcie „reklamacja” oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą albo skierowane do Sprzedawcy przez Konsumenta żądanie obniżenia ceny towaru albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy.

 4. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie tradycyjnej pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy wskazany na wstępie niniejszego regulaminu bądź pocztą elektroniczną. W zgłoszeniu reklamacji prosimy podać imię i nazwisko lub nazwę Kupującego oraz w miarę możliwości opisać wadę towaru. Załączenie dokumentacji fotograficznej do zgłoszenia lub przesłanie jej nie jest konieczne, ale może przyczynić się do znacznie szybszego rozpatrzenia reklamacji, w tym w szczególności umożliwić jej pozytywne rozpatrzenie.

 5. W przypadku, gdy towar jest wadliwy, prosimy o jego prawidłowe zabezpieczenie, aby uchronić go przed ewentualnym uszkodzeniem czy zniszczeniem do momentu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Kupującego niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

 7. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawcy, określony na wstępie niniejszego regulaminu.

 8. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania przepisów o rękojmi.

 9. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

 10. Gwarancja, o której mowa wyżej, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 11. Zwrotowi nie podlega nigdy, nie zależnie od podmiotu będącego jego nabywcą, towar będący uszkodzonym z winy Kupującego.

 

 1. Uszkodzenie towaru w transporcie

 1. Zaznacza się, że szkody powstałe w trakcie transportu rozpatrywane są przede wszystkim przez podmiot dostarczający, a nie sam Sklep – z wyłączeniem wypadków transportu własnego Sklepu. Kupujący w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania przy dostawie winien spisać protokół szkody przy osobie dostarczającej. W wypadku dostawy kurierem Sklep zobligowany jest przedstawić kurierowi dowód na powstanie szkody w trakcie transportu. W związku z tym możliwe jest, że w przypadku nie okazania protokołu reklamacja nie zostanie uznana.

 2. Informujemy nadto, iż zgodnie z art. 545 Kodeksu cywilnego Kupujący powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju. W razie jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny celem wyjaśnienia sprawy. Ponadto Informujemy, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.), do zwrócenia się do dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, zalecamy przesłanie kopii tego dokumentu na wskazany na wstępie adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

 3. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie prosimy o prawidłowe zabezpieczenie towaru, aby uchronić go przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem czy zniszczeniem. Nadto należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze Sklepem pod numerem 500 288 860 oraz stosowną informację należy przesłać również drogą elektroniczną (e-mail).

 

 1. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego produktu, składając stosowne oświadczenie. W razie takiego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Zaznacza się, że uprawnienie to dotyczy wyłącznie osób fizycznych dokonujących zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

 2. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres wskazany na wstępie regulaminu.

 3. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy, o ile takie Konsument poniósł), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.

 4. Zaznacza się nadto, że zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Warunkiem odstąpienia od umowy jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego używania lub montażu, wraz z oryginalnym opakowaniu. Zaznacza się, że kupujący uprawniony jest do zapoznania się z produktem (w tym usunięcia jego opakowania) jednak w sposób możliwie najmniej wpływający i ingerujący w stan tego produktu oraz jego opakowanie. Należy przez powyższe rozumieć, że dokonana ingerencja nie powinna przekraczać zwykłego zarządu. Jednocześnie podkreśla się, że w przypadku zmniejszenia wartości takiego towaru Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za to zmniejszenie.

 8. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej (tj. np. aukcje typu Allegro);

 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Zaznacza się nadto, że zwrotowi nie podlegają towary nieprefabrykowane.

 2. Sprzedawca uprzejmie prosi o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. Zakreśla się przy tym, że pomimo braku prawnego obowiązku załączenia dokumentu zakupu Kupujący zobowiązany jest w sposób nie budzący wątpliwości wykazać faktyczne dokonanie transakcji.

 3. Zwrotowi nie podlega nigdy, nie zależnie od podmiotu będącego jego nabywcą, towar będący uszkodzonym z winy Kupującego.

 

 1. Reklamacje, zwroty oraz odstąpienia od umowy dotyczące towarów zakupionych przed 25.12.2014 r.

Reklamacje i zwroty a także odstąpienia od umowy bez podania przyczyny dotyczące towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r. odbywają się zgodnie z obowiązującym w tym okresie regulaminem dostępnym pod adresem: http://solanomeble.pl/content/7-regulamin-do-25122014

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez nas drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

 2. Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:

 1. udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej

 2. udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej,

 3. wysyłanie, w przypadku wyrażenia na to przez użytkownika sieci Internet dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, na jego adres poczty elektronicznej, newsletter'a.

 1. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez nas usług, o których mowa w ust. 2 pkt a i b niniejszego paragrafu, poprzez opuszczenie strony internetowej. W przypadku usługi, o której mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, w celu natychmiastowego zakończenia jej świadczenia, wystarczające jest poinformowanie nas o rezygnacji z newsletter'a drogą telefoniczną bądź mailową na adres poczty elektronicznej.

 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany na wstępie regulaminu adres siedziby Sprzedawcy).

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 1. Sprzedaż ratalna

 1. Sklep prowadzimy system sprzedaży ratalnej Raty Santander Consumer Finanse na oświadczenie o dochodach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz prowadzących działalność, emeryci - ostatni odcinek emerytury/świadczenia, renciści - ostatni odcinek renty oraz decyzji o przyznaniu renty ze wskazaniem okresu, na jaki została przyznana.

 2. Zastrzega się, że sprzedaż ratalna uzależniona jest od zdolności kredytowej Kupującego, która określana jest przez podmiot kredytujący zakup. W przypadku zainteresowania tą formą zapłaty zapraszamy do kontaktu: sklep@solanomeble.pl

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. W razie jakichkolwiek niezgodności niniejszego regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa zastosowanie mają te przepisy.

 2. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością a oferta aktualizowana była na bieżąco. Tematy sporne, dyskusyjne - wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Wszystkie informacje, materiały wizualne, znaki towarowe producentów są chronione prawami autorskimi. Są one wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu promocji i sprzedaży właściwych produktów.

 4. W wypadku, gdy mowa jest o umieszczeniu jakichkolwiek danych w formularzu zamówienia lub zamówieniu, dla zamówień składanych w formie e-mial, informacje te bądź dane należy umieścić w wiadomości e-mail.

 5. Niezbędnymi wymaganiami technicznymi do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu są:

 • komputer z dostępem do sieci Internet,

 • aplikacja do przeglądania witryn WWW (przeglądarka www) - rekomendowany Internet Explorer 7.0

 1. Zaznacza się nadto, że w wypadku planowanego zwrotu towaru, niezależnie od przyczyny zwrotu (odstąpienie od umowy z tytułu wady, bez podania przyczyny) prosimy o kontakt ze Sklepem aby umożliwić przekazanie Państwu wytycznych dotyczących sposobu odesłania towaru oraz skierowanie ewentualnego transportu celem odbioru produktu. Zaznaczamy przy tym, że kontakt taki nie jest niezbędny, jednakże umożliwi przyspieszenie procedur a także może pozwolić na zminimalizowanie kosztów ewentualnego odesłania produktów.

 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy. 

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Kupujący może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

 4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. Stosowna informacja dotycząca zmian w regulaminie zostanie umieszczona na stronie. Klient, niezależnie od zaakceptowania regulaminu w momencie rejestracji, zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami regulaminu przy każdorazowym zakupie realizowanym w sklepie.

 5. O ile nie zastrzeżono w regulaminie inaczej, bądź nie wynika to wprost z przepisów prawa, wszelka korespondencja, dla której poczytuje się zaistnienie skutków prawnych, odbywa się w formie papierowej za pośrednictwem listów poleconych.

 6. Sklep zaznacza, że zasadą jest, iż nie przyjmuje przesyłek nadesłanych za pobraniem bądź na koszt sklepu, dlatego prosimy o wcześniejsze uzgodnienie nadania przesyłek. Ewentualne koszty związane z taką przesyłką, w tym jej zwrotem jako nie odebranej, ponosi nadawca.

 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 8. Integralną częścią regulaminu jest dokument Polityka Prywatności

 9. Dane do kontaktu:

 1. adres korespondencji papierowej – siedziba Sprzedającego wskazana na wstępie regulaminu, tj. "Ergoline" Katarzyna Kosińska, ul. Wrocławska 31, 63-604 Baranów.

 2. poczta elektroniczna (e-mail) - sklep@solanomeble.pl

 3. telefon - 500 288 860 lub 792 999 541

 4. strona: www.solanomeble.pl

 

Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie.

 

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiemy pod numerami telefonu: 500 288 860 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@solanomeble.pl